26 Ağustos 2016 Yazarı Mehmet Kapalı

Site yönetim kurulunun cezai sorumluluğu!

Site yönetim kurulunun cezai sorumluluğu

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında apartman yönetiminin cezai sorumluluklarına ilişkin esaslara yer veriliyor. İşte site yönetim kurulunun cezai sorumluluğu…

Site yönetim kurulunun cezai sorumluluğu!
Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetiliryo.

Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulu tarafından yönetiliyor.

Yönetim plânında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtiliyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında apartman yönetiminin cezai sorumluluklarına ilişkin esaslara da yer veriliyor. Kanunen site yöneticisinin yapması zorunlu tutulan görevleri yerine getirmemesi durumunda cezai yaptırımlar söz konusu oluyor.

Site yönetim kurulunun cezai sorumluluğu…
Madde 33 –
Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.

Site yönetiminde divan başkanı kimdir?
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

Powered by WPeMatico